Kokias socialinės paslaugas gali gauti Vilniaus rajono senjorai ir negalią turintys asmenys?

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2022-03-14
  • Kategorija: Svarbu!

Kokias socialinės paslaugas gali gauti Vilniaus rajono senjorai ir negalią turintys asmenys?

Teikiamų socialinių paslaugų galimybės rajono senjorams plečiamos kasmet, gerinama socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas, didinama jų įvairovė. Vilniaus rajono socialinių paslaugų tinklas – įvairaus tipo ir pavaldumo, taikomas įvairioms žmonių socialinėms grupėms. Taigi, primename apie tai, kokios socialinės paslaugos priklauso senyvo amžiaus ir negalią turintiems žmonėms ir kur kreiptis, norint jas gauti.

Vilniaus rajone Socialinių paslaugų įstaigos paskirstytos tolygiai, savo veiklą organizuoja atsižvelgiant į gyventojų socialinių paslaugų poreikį.

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, transporto paslaugų organizavimas, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimas, paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimas, Vilniaus rajone teikia Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centras ir Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras. Dėl šių paslaugų teikimo asmuo turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro ar Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus, atsakingus už prašymų gauti atitinkamą paslaugą priėmimą.

Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro kontaktai: el. paštas: info@vrspc.lt, tel. (8 5) 215 3447 (klausimais dėl bendrųjų socialinių paslaugų bei asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimo).

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro kontaktai: el. paštas: valcen7@gmail.com, tel. (8 5) 249 3315 (klausimais dėl bendrųjų socialinių paslaugų).

Taip pat siekdama kokybiškai spręsti socialines problemas, Savivaldybė kuria kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam neįgaliajam, senyvo amžiaus asmeniui ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, glaudžiai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis valstybės institucijomis, veikiančiomis socialinių paslaugų srityje.

Neįgaliųjų dienos užimtumas. Paslaugos teikiamos akliesiems ir silpnaregiams (VšĮ LASS šiaurės rytų centras), asmenims su fizine negalia (Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija), asmenims su psichikos negalia (VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba), vaikams su įvairiapusiu, mišriu raidos ir intelekto sutrikimu, autizmo spektro sutrikimu (Asociacija „Vilniaus lietaus vaikai“).

Individuali pagalba neįgaliajam. Paslaugos teikiamos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrija PAGAVA, VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras), akliesiems ir silpnaregiams (VšĮ LASS šiaurės rytų centras), fizinę, kompleksinę negalią turintiems asmenims (Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija), vaikams su įvairiapusiu, mišriu raidos ir intelekto sutrikimu, autizmo spektro sutrikimu (Asociacija „Vilniaus lietaus vaikai“).

Pavėžėjimo paslaugos. Paslaugos teikiamos dializuojamiems asmenims (VšĮ „Menava“), fizinę, kompleksinę negalią turintiems asmenims (Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija, VšĮ „Socialinis taksi“, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija).

Pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius. Paslaugos teikiamos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras).

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Paslaugos teikiamos šeimos nariams, auginantiems kurčius ir neprigirdinčius vaikus (Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA), šeimos nariams, auginantiems vaikus su įvairiapusiu, mišriu raidos ir intelekto sutrikimu, autizmo spektro sutrikimu (Asociacija „Vilniaus lietaus vaikai“), psichikos negalią turinčių asmenų šeimos nariams (VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba), fizinę bei kompleksinę negalią turinčių asmenų šeimos nariams (VšĮ „Menava“, VšĮ „Socialinis taksi“).

Būsto pritaikymas. Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis bei asmuo turi judėjimo sutrikimų arba judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Galimi aplinkos ir būsto pritaikymo darbai:

Aplinka – nuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ir (ar) automobilio stovėjimo vietos, esantys prie individualaus ar daugiabučio namo, ar kito statinio, jei būstas yra įrengtas ne gyvenamosios paskirties pastate.

Būsto pritaikymas – būsto ir jo aplinkos pertvarkymas, keičiant erdves ir (ar) panaudojant įrangą, taip pat paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu neįgaliesiems pagal jų specialiuosius poreikius susijusius statybos darbus.

Dėl būsto pritaikymo galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistę Tatjaną Mišančiukovą, tel. (8 5) 275 6768, el. paštu: tatjana.misanciukova@vrsa.lt arba į gyvenamosios vietos seniūniją.

 

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA

Asmeninio asistento paslauga

Vyresnio amžiaus, vieniši, neįgalūs rajono gyventojai yra labiausiai pažeidžiama socialinė grupė, kuri dažnai susiduria su problemomis – negali savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, dažnai jiems reikalinga pagalba tvarkant asmeninius reikalus viešoje erdvėje ar namų aplinkoje. Asmeninio asistento paslauga yra orientuota į negalią turinčio asmens savarankiškumo skatinimą. Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeninis asistentas gali suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Asmeninę pagalbą gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės nei 256 Eur, už asmeninę pagalbą jam nereikėtų mokėti. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų apmokėti 5-20 proc. pagalbos teikimo kaštų, priklausomai nuo gaunamų pajamų.

Negalią turintiems Vilniaus rajono gyventojams asmeninio asistento paslaugas teikia Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras. Dėl prašymo skirti asmeninės pagalbos paslaugas prašome kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją (seniūnijų kontaktus galite rasti čia: /go.php/Darbuotoj%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20kontaktai725), Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrą tel. (8 5) 215 3447 arba el. paštu: info@vrspc.lt.

 

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA

Dienos socialinė globa – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Ši paslauga gali būti teikiama institucijoje arba asmens namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga neįgaliems rajono gyventojams

Šios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinant asmens gebėjimus, ugdant jų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jų gebėjimą pasirūpinti savimi bei palaikyti esamus įgūdžius, taip pat padėti skatinti įsitraukimą į socialinę aplinką.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjais yra suaugę neįgalūs ir (ar) senyvo amžiaus asmenys, kuriems yra nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis, 0-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros bei pagalbos poreikis.

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi kreiptis į Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą el. paštu: valcen7@gmail.com, tel. (8 5) 249 3315 arba į gyvenamosios vietos seniūniją. Daugiau informacijos apie Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą galite rasti internetiniame tinklalapyje: www.juodsiliuspc.lt.

 

Dienos socialinės globos paslauga neįgaliems rajono gyventojams, turintiems proto, psichinę, fizinę ar kompleksinę negalią

Dienos socialinės globos paslaugos gavėjais yra suaugę neįgalūs asmenys, kuriems yra nustatytas dienos socialinės globos institucijoje poreikis, 0-40 proc. darbingumo lygis ir, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros bei pagalbos poreikis. Dienos socialinės globos paslaugą Vilniaus rajone gyvenantiems suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę, fizinę ar kompleksinę negalią teikia Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: info@nnduc.lt arba tel. (8 5) 237 1300. Daugiau informacijos apie Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centrą galite rasti internetiniame tinklalapyje: http://www.junior.puslapiai.lt.

 

TRUMPALAIKĖ IR ILGALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA

Ilgalaikės socialinės globos paslauga – teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visiškai nesavarankiškiems asmenims (suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims). 

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Vilniaus rajone ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikia Paberžės socialinės globos namai ir Kuosinės socialinės globos namai. Globos namai teikdami socialinę globą, užtikrina Globos namų gyventojų saviraišką, skatina ir padeda integruotis į bendruomenę, užtikrina saugią ir sveiką, žmogaus orumą atitinkančią socialinę globą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra. Teikiančias ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą socialinės globos įstaigas pasirenka pats besikreipiantis asmuo (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai). Daugiau informacijos apie įstaigas, tiekiančias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas rasite čia.

Kuosinės socialinės globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, esant galimybei ir asmenims, kuriems dėl Alzheimerio, Parkinsono ligos ar senatvinės demencijos būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: kuosinesnamai@gmail.com arba tel. +370 687 73 781.

Paberžės socialinės globos namų paskirtis užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo negali patys savimi pasirūpinti. Daugiau apie Paberžės socialinės globos namų veiklą, priėmimo sąlygas ir teikiamas paslaugas kviečiame skaityti: https://www.paberzesnamai.lt/. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: paberzes.namai@gmail.com arba tel. (8 5) 252 3217.

Raginame žmones, kuriems reikalingos socialinės paslaugos, drąsiai domėtis ir, kilus papildomiems klausimams, kreiptis!

Asiociatyvi nuotrauka www.pixabay.com

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos