Vaiko globa (rūpyba) šeimoje – laukiamiausia dovana Šv. Kalėdoms!

 • Paskelbė : Info
 • Paskelbta: 2020-11-26
 • Kategorija: Svarbu!

Vaiko globa (rūpyba) šeimoje – laukiamiausia dovana Šv. Kalėdoms!

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius kviečia tapti vaikų globėjais (rūpintojais) ir suteikti galimybę vaikams užaugti jais besirūpinančioje ir mylinčioje šeimoje.

Tapti globėju (rūpintoju) gali asmuo nuo 21 iki 65 metų amžiaus, neteistas už nusikalstamas veikas ir turintis sąlygas globoti vaikus. Globėjais (rūpintojais) gali būti tiek susituokę, tiek vieniši asmenys. Globa (rūpyba) gali būti laikina ir nuolatinė. Laikina globa (rūpyba) gali trukti ne ilgiau kaip iki 12 mėnesių (atskirais atvejais – iki 18 mėnesių), nuolatinė – iki vaiko pilnametystės. Rūpyba nustatoma vaikui nuo 14 metų ir trunka iki pilnametystės.

Pradinį norinčio globoti asmens įvertinimą atlieka Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Esant teigiamam sprendimui, asmuo turi išklausyti mokymus, kuriuos organizuoja globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai – atestuoti socialiniai darbuotojai. Mokymai yra nemokami ir organizuojami patogiu dirbantiems asmenims laiku. Išklausę mokymus ir gavę teigiamą išvadą dėl tinkamumo būti globėjais, asmenys įgyja teisę globoti vaikus.

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Lietuvoje yra šios vaikų globos rūšys: laikinoji globa (rūpyba), nuolatinė globa(rūpyba).

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Nuolatinė globa (rūpyba) – nustatoma be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo nutartimi.


Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo:

 • Užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą.
 • Rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi.
 • Auklėti vaiką.
 • Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis.
 • Netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams.
 • Palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais.
 • Rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius.
 • Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

 

Asmenys, kurie negali būti skiriami globėjais (rūpintojais):

 • Asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti (rūpinti) pageidauja vaiko artimasis giminaitis.
 • Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu.
 • Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko.
 • Asmuo, anksčiau buvęs globėju, ir nušalintas nuo globėjo pareigų.
 • Asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus.
 • Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką

Norint tapti vaikų globėju (rūpintoju) asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);

4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju).


Svarstant apie globą (rūpybą) ar jau globojant, Jums gali kilti įvairių su globa (rūpyba) susijusių klausimų. Dėl jų drąsiai kreipkitės į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių (Rinktinės g. 50, Vilnius) el. p. jolanta.lukasevic@vrsa.lt arba silva.lukoseviciene@vrsa.lt, tel. (8 5) 204 01911, (8 5) 240 1480.

Darbo laikas:

I-IV 7.30-16.30 val.
V-7.30-15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30-12.15 val.
prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras: Vilniaus g. 13, Kalvelių k., 13148 Vilniaus r., el. p. k.kriziucentras@gmail.com, tel. (8 5) 2463156, 8 606 68 975.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras: Mokyklos g. 64, Geisiškių k., 14231 Vilniaus r., el. p. info@svgc.lt, tel. 8 627 99 208.

Informuojame, kad karantino laikotarpiu paslaugas teikiame nuotoliniu būdu. Globos centrai pasirengę konsultuoti visais rūpimais klausimais apie globą (rūpybą) ir prireikus padės susitvarkyti visus reikiamus dokumentus teikiant prašymą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriui.

Asiociatyvi nuotrauka www.pixabay.com

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos