Kviečiame tapti budinčiais globotojais!

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2020-11-26
  • Kategorija: Svarbu!

Kviečiame tapti budinčiais globotojais!

Siekiant suteikti likimo nuskriaustiems vaikams laikiną prieglobstį, kviečiame tapti budinčiais globotojais ir įprasminti savo gyvenimą laikinai priimant į savo namus vaiką, likusį be tėvų globos.

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šių žmonių veikla be galo svarbi ir prasminga.

Budinčio globotojo veikla – tai veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

Norint vykdyti budinčio globotojo veiklą reikia kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių ir pateikti skyriui šiuos dokumentus:

  1. Rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeimyninę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (Nr. 046/a) sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
  4. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju ar dalyviu.

Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys. Jei norinčiojo būti budinčiu globotojo šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 5. Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai įvardijama, kiek vaikų, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką (-us) budintis globotojas įsipareigoja prižiūrėti.

Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams arba jam bus nustatyta nuolatinė globa ar vaikas bus įvaikintas.

Norintieji tapti budinčiais globėjais turi atitikti keliamus reikalavimus: būti 21-65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą. Privalo baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį – šie mokymai jums nekainuos.

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Kiekvienam budinčio globotojo šeimoje apgyvendintam vaikui išlaikyti yra skiriama vaiko globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, kurie yra mokami pagal Išmokų vaikams įstatymo nustatytą tvarką. Šios išmokos vaikui išlaikyti yra mokamos tik tą laikotarpį, kol vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje (proporcingam dienų skaičiui). Išmoka vaikui mokama į vaiko sąskaitą, kurią atidaro Globos centro darbuotojas ir perduodama budinčiam globotojui pasirašius pinigų priėmimo kvitą.

Taip pat mokama vienkartinė 195 Eur dydžio įsikūrimo išmoka, skirta globos vietai įkurti vaiko priežiūrą vykdančio budinčio globotojo šeimoje (gyvenamojoje vietoje). Ji išmokama pirmą kartą globotojo šeimoje apgyvendinus pirmąjį (-uosius) vaiką (-us). Įsikūrimo išmoka išmokama vieną kartą, nepriklausomai nuo prižiūrimų vaikų skaičiaus, jų amžiaus ir priežiūros laikotarpio.


Budinčio globotojo atlygis ir gaunamos išmokos

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimu Nr. T3-26 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčiojo globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, budintis globotojas gauna nustatytą 1,0 minimalios mėnesinės algos (1 MMA) dydį, nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus.

Vienkartinė išmoka vaiko vietai įkurti

Išmoka už kiekvieną apgyvendintą vaiką

Tikslinis priedas

Vaiko globos išmoka

Išmoka vaikui

195,00 Eur
(5 BSI)

78,00 Eur
(2 BSI)

156,00 Eur
(4 BSI)

156,00 Eur
(4 BSI)

60,06 Eur
(1,54 BSI)

*Nuo 2021 m. sausio 1 d. 1 BSI – 40,00 Eur (dabar 1 BSI – 39,00 Eur)

Visus norinčius ir galinčius prisijungti prie šios reikšmingos iniciatyvos dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių (Rinktinės g. 50, Vilnius) el. p. jolanta.lukasevic@vrsa.lt arba silva.lukoseviciene@vrsa.lt, tel. (8 5) 204 01911, (8 5) 240 1480.

Darbo laikas: I-IV 7.30-16.30 val., V 7.30-15.15 val. Pietų pertrauka 11.30-12.15 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras: Vilniaus g. 13, Kalvelių k., 13148 Vilniaus r., el. p. k.kriziucentras@gmail.com, tel. (8 5) 246 3156, 8 606 68 975.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras: Mokyklos g. 64, Geisiškių k., 14231 Vilniaus r., el. p. info@svgc.lt, tel. 8 627 99 208.


Laukiami visi, kam rūpi vaikų gerovė. Tegul Jūsų gerumas ir iniciatyvumas bus sėkmingu raktu į laimingą vaikų gyvenimą!

Asiociatyvi nuotrauka www.pixabay.com

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos