Asmeninio asistento paslaugos Vilniaus rajono neįgaliesiems

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2020-01-30
  • Kategorija: Aktualijos

Informuojame, kad Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras pradėjo teikti naujas paslaugas – asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems.

Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba (iki 4 val. per dieną), padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgus į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi Vilniaus rajone gyvenantys asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Prioritetas gauti paslaugas teikiamas besimokantiems, dirbantiems arba ieškantiems darbo, laukiantiems eilėje į socialinės globos įstaigą arba grįžusiems iš jos asmenims su negalia.

Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-27 įsakymu Nr. A27(1)-3660 patvirtinto Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo (pridedama) 7 punktu, Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą arba į deklaruotos vietos seniūniją (asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos, tačiau įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Vilniaus rajone, kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena) ir pateikia:

1. prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas (spausti čia). Galima pateikti ir laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas; asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą;

3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

4. Dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas, pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopija, darbdavio pažyma, prašymo gauti socialines paslaugas kopija.

Jei šiuos dokumentus galima susirinkti iš valstybės registrų, interesantas jų pateikti neprivalo.

 

Asmeninio asistento paslaugos Vilniaus rajono savivaldybėje organizuojamos ir teikiamos įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-19-0001 „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“.

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos